026 365 3560 info@kodision.nl

Op 31 augustus vond een slotbijeenkomst plaats van de succesvol verlopen pilot waarbij woningcorporaties met behulp van de SBR-methode (Standard Business Reporting) hun jaarverslag digitaal aanleverden aan CorpoData. Tijdens de pilot is tevens een Nederlandse primeur gerealiseerd. Voor het eerst is een digitaal jaarverslag met een digitale accountantsverklaring aangeleverd. De accountantsverklaring werd hierbij voorzien van een digitale handtekening door de controlerend accountant.

De SBR-methode en Kodision

Tijdens de bijeenkomst sprak minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok in het bijzijn van bij de pilot betrokken corporaties, accountants en software-leveranciers lovende woorden over SBR. Autoriteit Woningcorporaties verwerkt met behulp van Kodision’s Kode® alle (financiële) gegevens verrijkt met andere kengetallen van de Corporatiemarkt. Deze gegevens worden nu door enkele pilot corporaties aangeleverd middels de SBR-methode, waarna de gegevens verder worden verwerkt in de applicaties van Autoriteit Woningcorporaties. Deze gegevens worden getoetst op aannemelijkheid en gebruikt als financiële basis voor de gehele keten: van Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties tot de koepelorganisatie van Woningbouwcorporaties Aedes.

De voordelen van de SBR-methode

De SBR-methode draagt bij aan een betere verantwoording, zoals transparantie van jaarverslagen. Het zorgt tevens voor betere kennis- en informatiedeling zodat woningcorporaties op basis van dezelfde gegevens van elkaar kunnen leren en kunnen vergelijken. Het gebruik van SBR maakt het mogelijk om de huidige en zeer arbeidsintensieve werkwijze te vervangen. Dit leidt tot lagere lasten. Organisaties die al succesvol gebruik maken van de SBR-methode voor de uitwisseling van financiële rapportages zijn de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en DUO (Onderwijs).

De BZK blijft de ingeslagen weg vervolgen en geeft de ambitie om de aanlevering van de Verantwoordingsinformatie en de Prospectieve informatie met behulp van SBR mogelijk te maken. Er volgt nu een evaluatie van de pilot en op basis daarvan wordt met betrokken partijen een aanpak opgesteld voor de toekomst.

Meer lezen over hoe Kodision’s Kode® een uitvoerig administratief proces voor Autoriteit Woningcorporaties vereenvoudigd heeft? Wij vertellen u er graag meer over in onze gebruikerscase.

Share This